MedAmerikan Yaklaşımımız

MedAmerikan Tıp Merkezi olarak yönetim anlayışımız, kalite ve çevre politikamız gereği;

Hasta, çalışan ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, deneyim, beklenti ve haklarını göz önünde

bulundurarak, yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standardizasyon, akreditasyon ve

Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,

Sağlık hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uymayı,

Hastalarımızın, yakınlarının ve çalı‑anlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını artırmayı,

Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, yeni uygulamalarda liderlik yapan bir kurum olarak çalışmayı,

Süreçlerimizi izleyerek, ekip çalışması ile sürekli geliştirme ve iyileştirmeyi,

Çalışan yetkinliklerinin artırılması ve eğitimlerine önem vermeyi,

Hastalarımızın, yakınlarının, çalı‑anlarımızın, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz

toplumun çevre bilincini artırmayı ve çevre konusunda sürekli iletişim içerisinde olmayı,

Hizmetlerimizin çevreye verebileceği olumsuz etkileri ve riskleri en aza indirmek amacıyla

çevresel unsurları tanımlamayı, izlemeyi, kontrol etmeyi, kirliliği önlemeyi ve

performansımızı sürekli iyileştirerek çevreyi korumayı,

Atıklarımızı yasal gereklilikler çerçevesinde yöneterek, atık miktarını azaltmayı, geri kazanılabilir atıkları

değerlendirmeyi ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,

Bu amaçlarla olu‑turulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı

taahhüt ediyoruz.